پرسش وپاسخ

اين حديث در منابع شيعه توسط شيخ صدوق (ره) در كتاب خصال (1) نقل شده و در آنجا اسامي روايان اين روايت ذكر شده است.

اين حديث به همين شكل در آثار شهيد مطهري بدون استناد محكمي موجود است.

در كتاب هاي حديثي اهل سنت حديثي از رسول خدا به مضمون فوق نقل شده و عالمان شيعه هم اين حديث را نقل كرده و نقد و رد نموده اند.

متن عربي عبارت مذكور بدين شرح است:

اصولا كتك زدن انسان هاي ديگر مخصوصا اگر از روي ظلم و عمدي باشد، گناه است

حديث از امام باقر (ع) و متنش چنين است :

صفحه‌ها