پرسش وپاسخ

همه انسانها بر فطرت توحيد متولد مي شوند

علی ولی الله
گر چه بدون شك توسل به امام علي(ع) و بردن نام ايشان و تكرار آن، عبادت است......

صفحه‌ها