پرسش وپاسخ

حرف " ض "در تلفظ آن كناره زبان از طرف چپ يا راست با دندانهاي آسياي همان طرف برخورد مي كند. حرف " ص " مخرج تلفظ آن ...

شيطان اسم خاص نيست، بلكه «اسم عام» است و...

صفحه‌ها