پرسش وپاسخ

چيزي كه به نام استخاره با باز كردن قرآن مرسوم است، ممنوع نيست...

در روايات داريم: اگر مي خواهيد خدا با شما سخن بگويد، قرآن بخوانيد . اگر مي خواهيد خود با خدا سخن بگوييد، دعا بخوانيد.(1)

شخص مؤمن طبق معارف قرآن و اهل بيت (ع) همواره بايد بين خوف و رجا (ترس و اميد) باشد...

بيان تفاوت تفكر و تعقل و تدبر از ديدگاه دين اسلام ،‌ نيازمند ارائه مقاله و بلكه كتابي مفصل است ولي به چند نكته در اين زمينه اشاره مي كنيم.

منشأ بروز اين تناقض در ذهن شما برداشت نا صحيح از معناي آيه 36 سوره فاطر است.

صفحه‌ها