پرسش وپاسخ

خداوند تنها كسي است كه بر مخلوقات ولايت بالذات دارد و غير خدا نه بر خود و نه بر غير خود ولايت ذاتي ندارد (شوری9)

درقرآن به صراحت و به صورت تفصيلي به معيارهاي انتخاب أنبياء توسط خداوند متعال تصريح نشده است

در مورد جانشيني رسول خدا و امامت، در قرآن سخن صريحي نيامده است.

صفحه‌ها