پرسش وپاسخ

در مورد وجود پرنده آهنين در آخر الزمان در روايات و احاديث مطلبي ديده نشده است

در مورد جن آيات و روايات مختلفي وارد شده است كه به برخي اشاره مي كنيم:

در مورد شهاب ها و استراق سمع جنيان آيات زير آمده:

بحث شيطان و حدود تسلط وي و چگونگي اغواگري اش و فلسفه خلقتش، از بحث هاي دامنه دار در تفسير و حديث است

براي دفع وسوسه شيطان در حديثي از اميرمؤمنان مي خوانيم...

صفحه‌ها