هدف دعا.ارتباط باخدا هدف دعا.مصلحت در استجابت دعا.علت عدم استجابت دعا