لذت گناه.ترک نماز سبب شیرینی گناه.نماز همراه گناه.اثر نماز خواندن