قواعد فقهی برای تسهیل امور.قاعده سوق.اعتماد به بازار مسلمین.حمل بر صحت