قواعد فقهی برای تسهیل امور.قاعده سوق.اعتماد به بازار مسلمین.حمل بر صحت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.