عجب.بزرگ شمردن عمل.عجب بدتر از گناه.کوچک شمردن عمل