رضایت از غذا. آداب غذا خوردن.عیب گرفتن از غذا.شکر هنگام غذا