خوردن به نیت انجام عمل صالح.خوردن برای بندگی کردن.نیت از غذا خوردن.انرژی برای انجام عمل صالح