خوردن به نیت انجام عمل صالح.خوردن برای بندگی کردن.نیت از غذا خوردن.انرژی برای انجام عمل صالح

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.