حلال خوردن.پاکیزه خوردن.شراب مانع قبولی نماز.ترک محرمات الهی