توصیه قران نسبت به غذا.فلینظرالانسان الی طعامه.توجه به غذا.زحمت زیاد برای تهیه غذا