کارنیک.افت تاخیر کار نیک.تردید در روزه گرفتن.تردید در صدقه دادن

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.