غنی و فقیر.برخورد خدا بافقیر.برخورد خدا باغنی.معطل شدن غنی در قیامت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.