زینت بخشی عقل.خاموشی بجا.دروغ بدترین رسوایی.علت تحذیر زیاد دروغ