زیاد یادمرگ.بی رغبتی به دنیا.میل شدید به دنیا. اثر یادمرگ