راه محبوب شدن.جذب دل مردم.اخلاق سبب محبوبیت.ارزش اخلاق