دوری از موضع تهمت.کتمان سر.دفع سوء ظن دیگران.در اختیاز داشتن سر