حسن ظن به مومن.حمل برصحت.راه دفع اختلافات.برخورد با احتمالات