پناهگاهی ورع.ارزش تقوی.شرافت بودن اسلام.شرافت انسان