بهره مندی از نعمت.نعمت بودن عبادت.ارزش عبادت.سخت ندانستن عبادت