بهترین بنده.خوشحالی بخاطر کارنیک.بخشش هنگام خشم.استغفار بخاطر کار بد.صبر در ابتلا