اهل نجات.سازگاری قول و عمل.نشانه نجات یافتن.صداقت در گفتار