احراز مصلحت در غیبت.مصادیق گوش دادن غیبت.نقد سازنده.نهی از غیبت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.