احراز مصلحت در غیبت.مصادیق گوش دادن غیبت.نقد سازنده.نهی از غیبت