یک قدم تا خدا.ترک دنیا.ترک امیال نفسانی.نزدیک بودن خدا