پسر آیت الله شاه آبادی.احترام به استاد.کنترل خشم.رسیدن علم به قلب