عابدترین مردم. عابدترین اقامه کننده واجبات. اهمیت انجام واجبات. معنای حقیقی عابد