ایا فقط مواردی که در رساله نوشته شده باعث ابطال روزه میشود
مثلا نگاه به نامحرم یا فحش دادن و یا ... روزه را باطل میکند یا نه

با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
فقط مواردی که در رساله نوشته شده ، روزه را باطل می کند. نگاه به نامحرم و فحش دادن و مانند این ها روزه را باطل نمی کند، گرچه حرام است. (1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 1572.