با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
نام‌ مبارك‌ پيامبر گرامي‌ اسلام‌ پنج‌ بار در قرآن‌ ذکر شده ‌است‌ . چهار بار به نام محمد و یک بار به نام احمد :
سوره محمد آیه 2 ،
سوره آل عمران آیه 144 ،
سوره احزاب آیه 40 ،
سوره فتح آیه 29 ،
سوره صف آیه 6 .