سوال اول: آبي سفيد رنگ و لزج كه گاهي از مردان بعد از ادرار مي آيد چيست؟
سوال دوم: لطفا ویژگیهای منی-مذی-ودی-وذی- را دقیقا مانند رساله آیت الله صافی بیان نمایید. در خصوص اثبات منی نظر ایشان چگونه است؟
سوال سوم: پس این که می گویند اگر کیسه منی پر شده باشد ناخواسته پس از ادرار یا در ابتدای آن ممکن است خالی شود، چگونه است؟
سوال چهارم: اگر هرکدام از این آبها -ودی-وذی-مذی- حتی پس از شستن لباس هم به شکل لکه سفیدی بر روی لباس بمانند چه باید کرد؟ در حالیکه ویژگی اثبات منی نیز در مورد آنها صادق نباشد.

پرسش 1:
سوال اول: آبي سفيد رنگ و لزج كه گاهي از مردان بعد از ادرار مي آيد چيست؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با اين مرکز
آبي سفيد رنگ و لزج كه گاهي از مردان بعد از ادرار مي آيد اسمش ((ودي)) است و در صورتي که مجرا آلوده به ادرار نباشد پاک است و وضو و غسل را باطل نمي کند و به غسل احتياج ندارد.(1)
پي نوشت:
1.آيت الله صافي توضيح المسائل م 74.
پرسش 2:
سوال دوم: لطفا ويژگيهاي مني-مذي-ودي-وذي- را دقيقا مانند رساله آيت الله صافي بيان نماييد. در خصوص اثبات مني نظر ايشان چگونه است
پاسخ:
مني همراه با اوج لذت جنسي و با جستن و پرش خارج مي شود. و معمولا بعد از بيرون آمدن مني بدن سست مي شودو انسان احساس ارضا مي شود و حالت شهوتش تمام مي شود.
اما مذى؛ آبى است كه كمى لزج و چسبنده است و نوعا بعد از شوخى و تحريکات جنسي و بازى با همسر و مانند آن خارج مى‏شود و معمولاً قبل از خروج منى خارج مى‏شود و پاك است و غسل و وضو را باطل نمى‏كند.
ودى؛ آبى است كه كمى سفيد رنگ است و گاهى بعد از بول خارج مى‏شود و در صورتى كه انسان يقين نداشته باشد كه با بول برخورد كرده، پاك است و غسل هم ندارد.
وذى؛ آبى است كه گاهى بعد از منى خارج مى‏شود و پاک است و نياز به غسل ندارد ودر صورت يقين به اين كه با منى يا بول برخورد كرده فقط محل خروج را بايد تطهير كرد .
اگـر رطـوبتى از انسان خارج شود ونداند منى است يا بول يا غير اينها,چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و يا با جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن , بدن سست شده , آن رطوبت حكم منى دارد و اگر هيچ يك از اين دو نشانه رانداشته باشد, حكم منى ندارد. مگر آن كه عـلـم يا اطمينان پيدا كند كه منى بوده است ودر مريض لازم نيست آن آب , با جستن بيرون آمده باشد, بلكه اگر با شهوت بيرون آيد. در حكم منى است .(1)
پي نوشت:
1 . آيت الله صافي،توضيح المسائل، م 74 و 352.

پرسش 3:
سوال سوم: پس اين که مي گويند اگر کيسه مني پر شده باشد ناخواسته پس از ادرار يا در ابتداي آن ممکن است خالي شود، چگونه است؟
پاسخ:
احتمالش هست. اما اگر علائم مني را نداشته باشد. حکم مني را ندارد. مگر اين که يقين به خروج مني حاصل شود .(1)
پي نوشت:
1.آيت الله صافي جامع الاحکام س 121.
پرسش 4:
اگر هر کدام از اين آبها -ودي-وذي-مذي- حتي پس از شستن لباس هم به شکل لکه سفيدي بر روي لباس بمانند چه بايد کرد؟ در حالي که ويژگي اثبات مني نيز در مورد آنها صادق نباشد.
پاسخ:
اين آب ها پاکند و ماندن شان بر روي لباس اشکال ندارد.(1)
پي نوشت:
1.آيت الله صافي توضيح المسائل م74.