پرسش 52 . آیا توبه موقت جایز است، مثلاً کسى مى‏تواند توبه کند که فقط یک سال گناه نکند؟

امامیه و معتزله در صحت توبه، ترک گناه را شرط دانسته‏اند، بنابراین نظریه، توبه موقت، نپذیرفتنى و باطل است، زیرا در این صورت عزم برعدم بازگشت ابدى به گناه حاصل نشده‏است اما بنابر قول اشاعره که چنین شرطى را معتبر نمى‏دانند، توبه موقت را صحیح دانسته‏اند.216 روایاتى که از معصومان علیهم السلام به ما رسیده‏است، بطلان توبه موقت را اثبات مى‏کند. از امام صادق علیه السلام در مورد توبه نصوح سؤال شد، حضرت فرمود: یعنى بنده از گناه توبه کند و سپس هرگز بدان باز نگردد.217 البته ممکن است با وجود عزم برترک گناه، با وسوسه‏هاى شیطانى گناه دوباره انجام گیرد، ولى با شکسته شدن توبه، توبه قبلى باطل نمى‏شود، چون در آن حالت شرایط توبه فراهم‏بوده اما اگر در آن حال، وقت خاصى براى ترک گناه مشخص شود، توبه محقق نشده است.