پرسش 51 . آیا توبه با شکستن آن باطل مى‏شود؟ آیا خداوند توبه کسى راکه توبه خود را شکسته است مى‏پذیرد؟

از روایات معصومان برمى‏آید که توبه، با شکستن آن و ارتکاب دوباره گناه، باطل نمى‏شود. امام باقر علیه السلام مى‏فرماید: « مؤمن هرگاه توبه کند، خداوند او را مى‏آمرزد، پس باید براى آینده پس از توبه و آمرزش، کار نیک کند» .
محمد بن مسلم مى‏گوید:« عرض کردم: اگر پس از توبه و استغفار از گناهان، باز گناه کند و دوباره توبه کند، چگونه است؟ حضرت فرمود: « اى محمد بن مسلم! آیا باور دارى که بنده مؤمن از گناه خویش پشیمان شود و از آن آمرزش خواهد و توبه کند و خداوند توبه‏اش را نپذیرد؟» عرض کردم: اگر چند بار این کار را کرد، گناه کند پس توبه کند و از خدا آمرزش خواهد چگونه است؟فرمود: « هرگاه مؤمن به استغفار و توبه باز گردد، خداوند نیز به آمرزش او برمى‏گردد، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. توبه را مى‏پذیرد و از کردارهاى بد در مى‏گذرد. پس مبادا مؤمنان را از رحمت خدا ناامید سازى».214
اگر بنا بود توبه با شکست باطل شود، در این صورت نا امیدى میان بندگان به وجود مى‏آمد که با هدف تشریع توبه ناهمگونى دارد. ابوبصیر از امام صادق7 مى‏پرسد: کدام یک از ما مى‏تواند توبه کند و مجدداً به گناه باز نگردد؟ او با این سؤال دغدغه خود را اظهار مى‏کند که اگر قرار باشد با گناه، توبه پیشین باطل شود، همه تلاش گذشته بى‏نتیجه مى‏ماند و با ضعفى که بر بندگان چیره است و گناه دوباره قابل پیش‏بینى است، نومیدى و یأس برجامعه بشرى حکمفرما مى‏گردد. امام صادق7 در پاسخ مى‏فرماید: « خداوند از میان بندگانش آن کس را که در فتنه گناه واقع مى‏شود و بسیار توبه مى‏کند، دوست مى‏دارد» .215
این درگه ما درگه نومیدى نیست
‏صد بار اگر توبه شکستى، باز آى