پرسش 2 . فرق توبه با انابه در چیست؟

گروهى از لغت‏شناسان انابه و توبه را هم معنا دانسته و فرقى میان آن‏ها قائل نشده‏اند.8 اما برخى دیگر بین توبه و انابه فرق نهاده‏اند. ابوالبقأ مى‏گوید: «توبه این است که انسان از معصیت دست بکشد و به سوى خدا برگردد، ولى انابه این است که انسان از آن چه جز ا& است، دست کشیده و با تمام وجود متوجه خدا گردد و به او بازگشت کند».9
عالم فرزانه ملامحمد مهدى نراقى نیز بین این دو فرق گذاشته و از انابه به عنوان بالاترین درجه توبه یاد کرده و آن را رویگردانى از مباحات دانسته است.10 از سخن شیخ انصارى نیز این مطلب استفاده مى‏شود: «توبه و استغفار و انابه همه توجه به خدا است اما استغفار توجهى است پس از توبه، و انابه توجهى است که پس از استغفار دست مى‏دهد».11 بنابراین انابه برتر از توبه است.