فهرست

مقدمه...13
سخن آغازین...16
فصل نخست: معناى توبه، انواع و مراتب آن
معناى توبه...20
O پرسش 1 .توبه چیست؟...20
توبه و انابه ...21
O پرسش 2 .فرق توبه با انابه در چیست؟...21
توبه و استغفار ...22
O پرسش3 .فرق توبه با استغفار چیست؟ ...22
شیرازه توبه چیست...24
O پرسش4 .توبه به چه چیزهایى محقق مى‏شود؟...24
مراتب توبه...26
O پرسش 5 .توبه چه مراتبى دارد؟...26
توبه پیامبران و امامان...27
O پرسش 6 .توبه پیامبران و امامان به چه منظورى بوده‏است؟...27
توبه خدا...28
O پرسش 6 .توبه خدا یعنى چه؟...28
فصل دوم: اهمیت توبه
جایگاه توبه در اسلام ...32
O پرسش 7 .توبه در اسلام چه جایگاهى دارد؟...32
جایگاه و مقام توبه‏کننده...34
O پرسش 8 .توبه کننده در اسلام چه جایگاهى دارد؟...34
درک ضرورت توبه و انجام آن...35
O پرسش 9 .چه عواملى انسان را متوجه توبه مى‏کند؟...35
فصل سوم: حکمت توبه
O پرسش 10 .حکمت تشریع توبه در اسلام چیست؟...40
O پرسش 11 .چرا در اسلام توبه تشریع شده‏است؟...40
توبه و جرأت برگناه ...43
O پرسش 12 .آیا توبه، سبب رو آوردن مردم به گناه نمى‏شود؟ ...43
یک بار توبه براى تمام عمر! ...45
O پرسش 13 .چرا خداوند با توجه به این که شخصى در طول عمر خود گناه‏کرده، با یک بار توبه او را مى‏بخشد؟!...45
فصل چهارم: آداب توبه
راه و روش توبه...48
O پرسش 14 .آداب توبه کدام است؟ ...48
واژه‏ها و جملات توبه...50
O پرسش 15 .آیا توبه الفاظ و واژه‏هاى خاصى دارد؟...50
مشکل بودن توبه ...51
O پرسش 16 .چرا امام على‏ک ترک گناه را آسان‏تر از توبه دانسته‏اند؟ ...51
توبه رواج دهندگان فساد...53
O پرسش 17 .توبه رواج دهندگان فساد در جامعه چگونه است؟...53
توبه گمراه‏کنندگان ...54
O پرسش 18 .توبه افرادى که سبب گمراهى دیگران شده‏اند چگونه است؟...54
توبه در شب قدر...55
O پرسش 19 . این مطلب که اگر انسان در شب قدر توبه نکند، تا شب قدر
آینده بخشیده نخواهد شد، با این سخن که درِ توبه‏همیشه به روى انسان‏باز است، چگونه قابل جمع است؟...55
چگونگى پیدایش پشیمانى از گناه...56
O پرسش 20 . پشیمانى از گناه که شرط توبه است، چگونه پیدا مى‏شود و علامت‏هاى آن کدام است؟...56
روابط نامشروع...57
O پرسش 21 . دختر پرسیده‏است: دو سال با پسرى که نامحرم بود، دوست بودم. آیا گناه آن دو سال، با توبه پاک مى‏شود؟...57
توبه به خاطر آسیب جسمى ...57
O پرسش 22 . اگر کسى فقط به خاطر زیان‏هاى دنیوى، گناه را ترک کند، آیا
توبه‏اش قبول است؟...57
توبه از زنا...58
O پرسش 23 .توبه مرد یا زن زناکار چگونه است؟ آیا بر مرد و زن زناکار...58
حلالیت طلبیدن ...59
O پرسش 24 .در چه مواردى، براى توبه کردن طلب حلالیت لازم است؟ ...59
حلالیت طلبیدن با وجود ضرر...60
O پرسش 25 . اگر طلب حلالیت، ضرر جانى و غیره داشته باشد باز براى توبه
لازم است؟...60
جبران حق الناس ...61
O پرسش 26 . اگر کسى حق مردم را تصرف کند و قادر به پرداخت عوض آن نباشد، آیا با توبه گناهش بخشیده مى‏شود؟...61
توبه فرعون...61
O پرسش 27 .چرا توبه فرعون از طرف خدا پذیرفته نشد؟ ...61
توبه حضرت آدم(ع)...63
O پرسش 28 .حضرت آدم براى توبه از چه کلماتى استفاده کرد؟ ...63
توبه نصوح...65
O پرسش 29 .مقصود از توبه نصوح چیست؟...65
وقت توبه ...67
O پرسش 30 .چه ساعات و روزهایى براى توبه مناسب‏تر است؟ ...67
توبه از استمنا...68
O پرسش 31 .توبه کامل از گناه خود ارضایى چگونه است؟...68
توبه از غیبت...69
O پرسش 32 .توبه از غیبت چگونه است؟ ...69
توبه شکستن ...72
O پرسش 33 .براى این‏که توبه شکسته نشود چه باید کرد؟...72
فصل پنجم: شرایط توبه
پذیرش توبه...76
O پرسش 34 .شرایط قبولى توبه کدام است؟...76
توبه مشرک...81
O پرسش 35 .آیا توبه مشرک پذیرفته مى‏شود؟...81
زمان گسترده توبه...82
O پرسش 36 .زمان توبه کوتاه است یا وسیع؟...82
توبه در وقت مردن...84
O پرسش 37 .آیا در هنگام مرگ، توبه قبول مى‏شود؟ ...84
O پرسش 38 . کسى که تمام عمر را به گناه و ترک واجبات گذرانده، چگونه مى‏تواند توبه کند؟...86
توبه در آخرت ...87
O پرسش 39 .چرا توبه انسان در عالم رستاخیر قبول نیست؟...87
فصل ششم: آثار توبه
آثار و فوائد توبه ...90
O پرسش 40 . توبه چه آثار و فوائدى دارد؟ ...90
توبه و تجسم عمل...92
O پرسش 41 . محو آثار گناه با توبه چگونه با شهادت اعضا و جوارح انسان درقیامت و تجسم عمل، ممکن است؟...92
توبه و تبدیل گناه به ثواب ! ...93
O پرسش 42 . آیا با توبه، گناهان سابق به حسنه و ثواب تبدیل مى‏شود؟ ...93
جبران گناه...95
O پرسش 43 . چه عواملى غیر از توبه در جبران گناه مؤثر است؟...95
توبه و آرزوى گناه...96
O پرسش 44 . بنابر تبدیل گناه به حسنه با توبه، آیا گناهکار آرزو نمى‏کند که گناه بیش‏ترى مى‏کرد؟...97
فصل هفتم: احکام توبه
وجوب توبه ...102
O پرسش 45 . آیا توبه از گناه واجب است؟ ...102
شتاب در توبه ...104
O پرسش 46 . آیا توبه واجب فورى است؟...104
ترک توبه...105
O پرسش 47 . آیا ترک توبه، گناه مستقل محسوب مى‏شود؟ آیا توبه نکردن گناه است؟...105
توبه از هر گناه...106
O پرسش 48 . آیا توبه از هرگناهى (کوچک و بزرگ) لازم است؟...106
لزوم پذیرش توبه بر خدا...107
O پرسش49. آیا پذیرفتن توبه برخدا واجب است؟...107
نشانه قبولى توبه...110
O پرسش 50 . آثار و نشانه‏هاى قبولى توبه چیست؟ از کجا بفهمیم که خداوند توبه ما را قبول کرده‏است؟...110
باطل شدن توبه...111
O پرسش 51 . آیا توبه با شکستن آن باطل مى‏شود؟ آیا خداوند توبه کسى را که توبه خود را شکسته است مى‏پذیرد؟ ...111
توبه موقت...112
O پرسش 52 . آیا توبه موقت جایز است، مثلاً کسى مى‏تواند توبه کند که فقط یک سال گناه نکند؟...112
توبه از برخى گناهان...113
O پرسش 53 . آیا مى‏توان از گناه خاصى توبه کرد و از گناهان دیگر توبه نکرد و یا نسبت به آنها بى‏اعتنا بود؟ ...113
تکرار گناه ...115
O پرسش 54 .اگر گناه به صورت مکرر انجام شود، باز قابل بخشش است؟...115
عمومیت توبه...116
O پرسش 55 . آیا تنها گناهکاران باید توبه کنند؟ ...116
توبه شرابخوار...117
O پرسش 56 . آیا توبه کسى که مشروبات الکلى مصرف کرده‏است، قبول نیست؟...117
توبه نابالغ ...118
O پرسش 57 . اگر کسى که به سن تکلیف نرسیده‏است، گناهى کرد، باید توبه کند؟ اگر حق الناس باشد چطور؟...118
توبه قاتل...118
O پرسش 58 .اگر کسى قتلى انجام داده باشد، آیا امکان توبه براى او هست؟ ...118
پیامد لواط ...120
O پرسش 59 . اگر کسى از روى نادانى لواط کرد و سپس توبه نمود، آیا مى‏تواند خواهر لواط شده را بگیرد؟...120
برخورد با توبه‏کار...120
O پرسش 60 . با کسانى که‏توبه کرده‏اند، رفتار ما چگونه بایدباشد؟...120
توبه ابلیس...122
O پرسش 61 . آیا شیطان راه برگشت و توبه دارد؟...122
فصل هشتم: موانع توبه
موانع توبه...126
O پرسش 62 . موانع توبه کدام است؟...126
حکایاتى از توبه‏کاران ...128
O پرسش 63 . حکایت تعدادى از توبه‏کاران را بنویسید...128
فهرست آیات و روایات ...132
کتاب‏نامه...138