مگر نظامیان جزئی از مردم نیستند؟ چرا از دخالت در امور سیاسی منع می‌شوند؟ این با مردمی بودن نظام منافات ندارد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.