از سوی گروه تاریخ و سیره مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
در این نشست علمی ضمن بیان اهمیت کتاب سلیمان بن قیس، این کتاب از ابعاد مختلف بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، دکتر رسول قلیچ «پژوهشگر تاریخ»در نشست علمی « نقد اعتبار کتاب سلیم بن قیس» به بررسی اهمیت کتاب سلیمان بن قیس اشاره کرد.

وی با اشاره به اهمیت کتاب سلیم بن قیس، علی رغم حرف و حدیث زیادی که درباره آن مطرح شده است، ولی به دلیل قدمت آن که مربوط به قرن اول است، دارای اهمیت زیاد می باشد.

دکتر قلیچ با اشاره به اهمیت سه حوزه دانشی تاریخی، کلامی و حدیثی این کتاب افزود: محتوای آن پیرامون رخدادهای تاریخی قرن اول می باشد که در برخی رخدادها منبع انحصاری قلمداد می شود و از منظر حدیث نیز قدیمی ترین اثر مکتوب شیعی قلمداد می شود و به دلیل شکل و ساختاری که دارد در ردیف کتاب های حدیثی قرار می گیرد، زیرا محتوا را با ارائه سلسله سند تنظیم کرده است

وی درباره اهمیت کلامی این کتاب گفت: اهمیت آن از نظر دانش کلام از این جهت است که به موضوع بسیار مهم امامت پرداخته است.