برخی روایات به خواندن هر چه بیشتر قرآن توصیه می کنند و برخی بر کم خواندن همراه تدبر؛ ما به کدام عمل کنیم؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.