مسئله حضور حسنین (علیهماالسلام) در فتح ایران، از جهت علمی قابل اثبات و مورد پذیرش نیست بلکه با توجه به شواهد و قرائن دیگر که در کتب تاریخی ذکر شده، منتفی است.
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.