قاعده حلیت.حمل بر درستی عمل مسلمان.اصل بر پاکی.آسان گیری در دین