حکمت عدم اجابت دعا.مانع استجابت دعا.هدف دعا.خیر بودن عدم اجابت دعا

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.