توصیه قران نسبت به غذا.رهبانیت.استفاده از دنیا.توصیه به شکر