مشورت با اهل.معیار مشاور خوب.ترس از خدا داشتن مشاور.مشورت نکردن با بی مبالات

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.