برادران صادق.نشانه دوست خوب.دوستی بخاطر ایمان.کمک کردن دوستان