اخلاق ذمیمه.مانع درک حق.رفع حجاب ظلمانی.مانع درک معرفت