کوشاترین مردم. کوشاترین در عبادت گناه نمی کند. تقید به گناه نکردن. کوشش در عبادت