با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز؛
کسی که شراب خورده است، باید نمازهایش را بخواند. در صورتی که توبه کند، نمازش قبول است.
اگر کسی شراب بخورد و توبه نکند، طبق روایت تا چهل روز نمازش قبول نیست. معنای روایت این نیست که نماز نخواند، بلکه نماز خواندن واجب است . اگر نماز نخواند ،مرتکب گناه ترک نماز نیز می شود، لیکن اگر توبه نکند. تا چهل روز از نمازهایش ثواب نمی برد(1)، اما اگر کسی توبه کند، و از کاری که کرده پشیمان باشد، نمازهایش قبول می شود و ثواب نماز برایش داده می شود.
هم چنین اگر توبه کند و دعا کند ، دعاهای شراب خوار بعد از توبه، قبول می شود.
وظیفه کسی که شراب خورده ، آن است که از کار خود پشیمان باشد. تصمیم بر ترک شراب خواری بگیرد . در برابر خداوند توبه و استغفار کند . از خداوند بخواهد گناهان اورا ببخشد.
لطفا هر گاه سوال شرعی می پرسید ،نام مرجع تقلید خود را ذکر کنید تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهیم
پی نوشت:
1. کافی، ج 6 ،ص 401 ؛الفقیه، ج3 ،ص 570 ،باب معرفه الکبائر التی اوعد الله .