پیشگفتار

پیشگفتار
اسلام دین جامعی است و در تمامی ابعاد زندگی بشر قوانین و دستورهایی ارائه داده است که آدمی در صورت عمل و تمسک به آن می تواند به سعادت و منزل واقعی خود برسد .
این رهنمودها در امور مختلف زندگی بشر گسترده است و در همه سئون زندگی اعم از فردی ، اجتماعی ، حقوقی ، عبادی ، قضایی حکومتی و سیاسی ، معاملاتی و اقتصادی و ... جریان دارد .
یکی از شاخه های مهم این پیکره اقتصادی ، خمس است که به همراه دیگر منابع مالی به مانند زکات ، صدقه ، فیء ، خراج ، جزیه و ... بیت المال اسلامی را تشکیل می دهد .