پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
پرسشگر گرامی، لکه های که زن قبل از ایام عادت، مشاهده می کند اگر خون باشد و استمرار نداشته باشد در حکم استحاضه است، زیرا یکی از شرایط خون حیض این است که خون به صورت مستمر و در سه روز پشت سرهم بیاید.
بنا بر این تا زمانی که خون به صورت لکه می آید، زن باید به احکام زن مستحاضه عمل کند. یعنی ببیند که استحاضه او قلیله، متوسطه و یا کثیره است و طبق آن به وظیفه خود عمل کند.
توجه داشته باشید که اگر خون استمرار داشته باشد و در درون خون باشد هر چند به صورت لکه خارج شود و سه روز ادامه داشته باشد آن خون حیض می باشد.
اما لکه هایی که بعد از دیدن خون مشاهده می کند، اگر مجموع ایامی که زن خون دیده است و ایامی که لکه بینی داشته است از ده روز بیشتر نشود باید همه آن ایام و لکه بینی ها را حیض قرار دهد. (1)
زن در ایام استحاضه باید به وظیفه خود عمل کند و نماز و روزه او صحیح است؛ ولی در ایام حیض نماز و روزه بر زن واجب نیست و صحیح نمی باشد.
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، س218 ؛ توضیح المسایل امام خمینی،م 441 و 442 و 450 و 451 . (مطابق با نظر مقام معظم رهبری).