سلام میشه برای من استخاره بگیرید

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
این مرکز استخاره نمی گیرد .می توانید برای گرفتن استخاره با دفتر مراجع معظم تقلید تماس تلفنی بگیرید.
تلفن دفتر مراجع با کد قم 0251:
آیات عظام:
خامنه ای - 7746666 و7743232.
بهجت- 3-7743271.
مکارم شیرازی-3-7743111و7840001.
وحید خراسانی -7740611.
سیستانی 7836565.
صافی گلپایگانی- 7715511 .
شبیری زنجانی- 7740321 .
نوری همدانی-7741850.
فاضل لنکرانی - 7720500 و7717871.
سبحانی- 7743151.
مدنی تبریزی- 7744120.
اردبیلی- 7745292.